هم اکنون با ما تماس بگیرید: 800-36652700-025

چوب خط 60 تایی

ابزار چوب خط که به عنوان یکی از وسایل اصلی آموزش ریاضیات به کودکان استفاده می شود ، کاربردی چند هزار ساله دارد .

در نقاشی های انسان اولیه که تعداد حیوانات خود را با آن نشان داده اند تا لوحه های مالی بازرگانان چینی در هزار سال پیش ، شمارش به کمک چوب خط انجام می شده است .

در آموزش نویسن ریاضیات دبستان ، روش چوب خط یکی از پایه های اصلی آموزش ریاضی می باشد .

جدید

49,000 ریال